Styret i Regnskogfondet

 • Portrettfoto av Anne Hege Simonsen

  Anne Hege Simonsen

  Styreleder
  Mob. 911 45 937
 • Portrettbilde av Jan Thomas Odegard

  Jan Thomas H. Odegard

  Nestleder
  Mob. 414 94 044
 • Portrettfoto av Trygve K. Norman

  Trygve K. Norman

  Styremedlem
  Mob. 909 24 717
 • Portrettbilde av Jenny Skagestad

  Jenny Kosberg Skagestad

  Styremedlem
  Mob. 926 10 995
 • Marit Kristine Vea

  Marit Kristine Vea

  Styremedlem
  Mob. 977 23 431
 • Arvinn Eikeland Gadgil

  Styremedlem
  Mob. +47 952 38 726
 • Julie Forchhammer

  Julie Forchhammer

  Styremedlem
  Mob. +47 906 65 907
 • Portrettfoto av Ane Schjolden

  Ane Schjolden

  Styremedlem (ansatterepresentant)
  Mob. (+47) 478 34 540